Various signs
The ultimate street signs, historical sites and house numbers site
× Want to add signs? There is an app! Get it on Google Play Download on the App Store

Sign: Givat Ada - Trees on HaDekel Street and Harishonim Street


Address:
HaDekel/HaRishonim, Binyamina-Giv’at Ada, Israel
Category:
Shape:
Material:
Placement:
Tags:
Click here for a map that contains other items in the area

On the sign:
תמונות של:
צמד דקלים בכניסה לבית ברחוב הדקל
עץ זית בן יותר ממאה שנים ברחוב הראשונים
נוף ברושים ברחוב הראשונים

סמל בית הספר גבע - גבעת עדה
סמל עמותת דורות
סמל המועצה המקומית בנימינה - גבעת עדה

ברוש מצוי
משפחה: ברושיים, עץ ירוק עד.
פירות: אצטרובלים כדוריים.
תפוצה בארץ: נפוץ מאוד בכל הארץ, בישובים, יערות נטועים ובתי קברות.
שימושיים: עץ יער חשוב שלא זקוק להשקיה. משמש כמשבר רוח - בנטיעה צפופה מונע מרוחות חזקות לפגוע בגידולים חקלאיים. כמו כן משמש לבניה ולנוי. ברפואה העממית משמשים אצטרובלי הברוש לטיפול בסוכרת, בכאבי שיניים ובצרבת. חולטים את האצטרובלים במים ומשתמשים במשרה.

מקורות: העץ מוזכר פעמים רבות בתנ"ך כסמל לרעננות ולעצמה, לעתים בנשימה אחת עם הארז.
"קומת ארזין, מבחר ברושיו" (ישעיהו ל"ז, כ"ד)
"אני כברוש רענן" (הושע י"ב, ט’) (הפרק הנכון הוא פרק י"ד)
בימי בית שני שימש הברוש כעץ לבנייה, עצי הברוש שימשו גם לבניין בית המקדש, הרצפות, הדלתות והקירות. (מלכים א’, ו, ט"ו)
כשהרצל חוזה מדינת היהודים הגיע לארץ הוא נטע ברוש בשנת 1889.

על העץ במושבה בגבעת עדה:
ניטע במושבה גבעת עדה סביב בית הכנסת המרכזי, בית העלמין, בחצר בית הספר הראשון משנת 1922 וסביב בית ספר "גבע". עצי ברוש נטעו כ"משבר רוח". בצד המזרחי של בית ספר גבע עצי ברוש שנטעו על ידי תלמידי בית הספר בשנות ה-40 בחג האילנות, בט"ו בשבט.

דקל ושינגטוניה
משפחה: דקליים, עץ ירוק עד בגובה עד 30 מטר, הפריחה מתרחשת בתחילת הקיץ ובגל נוסף בסתיו.
תפוצה בארץ: עץ נוי נפוץ בכל הארץ. משערים כי הוושינגטוניות הראשונות הובאו לארץ על ידי אהרון אהרונסון וניטעו ליד חוות הניסיונות שלו בעתלית, שדרת הוושינגטוניות הזו קיימת עד היום וניתן לראותה מכביש החוף.
שימושים: עץ נוי בגינות, פארקים ורחובות.

על העץ במושבה בגבעת עדה:
עצי הדקל נטעו כבר בראשית ההתיישבות והם אפיינו את מושבות הברון רוטשילד.
מכל צד של שער הכניסה בבתי הראשונים נטעו שני עצי דקל במהלך שנות העשרים והשלושים. רחוב הכניסה למושבה נקרא על שמם "רחוב הדקל".

זית
משפחה: זייתים, עץ ירוק עד.
הפריחה באפריל-מאי
תפוצה בארץ: עץ נפוץ, בארץ מגדלים זיתים לאורכה של הארץ, זהו גידול הררי עתיק ביחד עם השקד, התאנה, הגפן והרימון.
שימושים: הזית משמש למאכל, שמן הפרי נחשב לבריא שבשמני המאכל. פרט למאכל, משמש שמן הזית למאור ולקסמטיקה (ייצור סבונים קרמים ועוד).
לשמן הזית שימושים רבים ברפואה עממית, הן בשימוש חיצוני והן בבליעה. גזע הזית משובח לגילוף חפצי נוי וגם לייצור רהיטים.

מקורות: כתרים רבים נקשרו לזית במקורות: יופי, בריאות, עוצמה ויציבות, שם טוב, פולחן, משיחת מלכים.
הזית הוא אחד משבעת המינים שהתברכה בהם ארץ ישראל ומסמל כבוד ואצילות. במשל יותם היה הוא הראשון שנתבקש למלוך על העצים. היונה שיצאה מתיבת נח לבדוק "הקלו המים" חזרה "לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה: (בראשית ח’, י"א), היונה עפה פעם אחת וחזרה כי לא מצאה מנוח לכף רגלה. בפעם השניה שנח שלחה, היא חזרה ועלה זית בפיה. אומר המדרש שלא לחינם בחרה היונה להביא דווקא ענף של עץ הזית, שכן עלה הזית מרים מאוד ובאה היונה לרמוז לנוח (שירת היונה בפרקי שירה): אומרת יונה לפני הקב"ה "ריבונו של עולם יהיו מזונותי מרורים כזית בידך ואל יהיו מתוקים כדבש על ידי בשר ודם". את פרי הזית אין אוכלים ללא טיפול, ועל השמן שמפיקים ממנו יש לעמול עמל רב. לפיכך נמשלו ישראל לזית (ילקוט שמעוני ירמיהו רמז’ רפט’) "לומר לך מה זית אין מוציא שמנו אלא ע"י כתישה אף ישראל אין חוזרים למוטב אלא ע"י יסורים.

עץ הזית במושבה בגבעת עדה:
בראשית שנות העשרים הברון דה רוטשילד תרם לכל איכר 20 עצי זית מזן סורי למשק הבית, העצים נטעו ע"י איכרי המושבה.

המידע נכתב ע"י תלמידי מחזור ע"ג בבית ספר "גבע" במסגרת לימוד "חקר המושבה" ובשיתוף עמותת "דורות" וגמ"ח הלוואה וחיסכון.
Photography:
Add comments, corrections, or missing information. After clicking the "Submit" button you will be taken to a page where you will be required to specify your name and email address.
Please note, you do not need to specify details about the item, these details will be automatically added


Comments:
The sign and some of the trees behind it were taken that day Click for a larger image

Translation of the text on the sign:
Pictures of:
A pair of palm trees at the entrance to the house on HaDekel (Palm) Street
An olive tree more than a hundred years old on HaRishonim Street
Cypress view on HaRishonim Street

The symbol of the school Geva - Givat Ada
Symbol of the Dorot (Generations) Association
Emblem of the Binyamina - Givat Ada Local Council

Common Cypress
Family: cypress, evergreen tree.
Fruits: Spherical pinecones
Distribution in Israel: Very common throughout the country, in settlements, planted forests and cemeteries.
Usage: An important forest tree that does not need watering. Used as a windbreaker - dense planting prevents strong winds from damaging agricultural crops. Also used for construction and ornamental. In folk medicine, cypress pine cones are used to treat diabetes, toothache and heartburn. Dip the pine cones in the water and use the tincture.

Sources: The tree is mentioned many times in the Bible as a symbol of freshness and power, sometimes in one breath with the cedar.
"the tall cedars thereof, and the choice cypress-trees" (Isaiah 37, 24)
"I am like a leafy cypress-tree" (Hosea, 12, 9) (the correct chapter is 14)
During the Second Temple period, cypress was used as a tree for construction, cypress trees were also used for the Temple building, floors, doors and walls. (Kings I, 6, 15)
When Herzl arrived in Israel, he planted a cypress in 1889.

On the tree in the colony in Givat Ada:
Planted in the Givat Ada colony around the central synagogue, the cemetery, in the yard of the first school of 1922 and around the "Geva" school. Cypress trees were planted as "windbreakers." On the east side of Geva School are cypress trees planted by the school’s students in the 1940s on the Feast of the Trees, on Tu B’Shvat.

Palm Washingtonia
Family: Palm trees, evergreen tree up to 30 meters high, flowering occurs in early summer and another wave in autumn.
Distribution in Israel: An ornamental tree is common throughout the country. It is speculated that the first Washingtonians were brought to Israel by Aaron Aaronson and planted near his experimental farm in Atlit, this Washington Avenue still exists to this day and can be seen from the coastal road.
Uses: Ornamental wood in gardens, parks and streets.

On the tree in the colony in Givat Ada:
The palm trees were planted as early as the beginning of the settlement and they characterized Baron Rothschild’s colonies.
On each side of the entrance gate in the first houses two palm trees were planted during the 1920s and 1930s. The entrance street to the colony is named after them "Palm Street".

Olive
Family: Olives, evergreen tree.
Flowering in April-May
Distribution in the country: A common tree, olives are grown all over the country, it is an ancient mountainous growth together with the almond, fig, vine and pomegranate.
Uses: Olive is used for edible, fruit oil is considered to be healthy in edible oils. Apart from the food, the olive oil is used for light and cosmetics (manufacture of cream soaps and more).
Olive oil has many uses in folk medicine, both for external use and ingestion. The olive stem is fine for carving ornaments and also for making furniture.

Sources: Many crowns have been associated with olives in sources: beauty, health, strength and stability, good name, worship, anointing of kings.
The olive is one of the seven species blessed with the Land of Israel and symbolizes honor and nobility. He was the first to be asked to reign in the trees in the "Yotam parable." The dove that came out of Noah’s check to "ease the water" back "at eventide; and lo in her mouth an olive-leaf freshly plucked" (Genesis 8, 11), the dove flew once and returned because she found no rest on her foot. The second time Noah sent, she came back with an olive leaf in her mouth. Says the Midrash, not for nothing, the dove chose to bring in a branch of the olive tree, as the olive leaf is very bitter and the dove comes to imply Noah (sings the dove in poetry chapters): says the dove before the Almighty "The sovereign of the world will be my food as bitter as olive in your hand and not sweet as honey by Meat and blood". The olive fruit is not eaten without care, and the oil produced from it has to do a lot of toil. Therefore, Israel has grown into olive (Yalkut Shimoni Jeremiah 247 289)" to tell you what olive does not take our name but by crush even Israel does not Return to the beneficiary except by torment..

The olive tree in the colony in Givat Ada:
In the early 1920s Baron de Rothschild donated 20 Syrian olive trees to each farmer for the household, the trees were planted by the farmers of the colony.

The information was written by students in the 73rd cycle of the "Geva" school as part of the "Research of the Colony" study and in collaboration with the "Generations" association and Gemach Loan and Savings.

Learn about:
The ultimate street signs, historical sites and house numbers site

Initiating the site - Eli Zvuluny - Programming and building the site Possible Worlds Ltd. Possible Worlds Ltd. © 2019-2024

© ALL RIGHTS RESERVED - The site and its content are copyright protected. The full copyrights of the site's content belong to Eli Zvuluny. All images in the site (unless another photographer is mentioned) were taken by Eli Zvuluny that has the full copyrights on them. The use of any images or other materials included herein, in whole or part, for any purpose is expressly prohibited without the written permission of Eli Zvuluny. .