Various signs
The ultimate street signs, historical sites and house numbers site
× Want to add signs? There is an app! Get it on Google Play Download on the App Store

Sign: Ramat Gan - Open Exhibition - By the power of action

Address:
Moshe Sharet St 36, Ramat Gan, Israel
City:
Country:
Shape:
Material:
Placement:
Click here for a map that contains other items in the area

On the sign:
סמל העיר רמת גן

בכוח המעשה
בשנת 1926 נבחר אברהם קריניצי לנשיא המועצה הראשון, לאחר מכן לראש המועצה ולראשות העיר, 43 של פעילות ציבורית רצופה שנגדעה עם מותו הטראגי בתאונת דרכים בשנת 1969, ביחד עם חתנו ישעיהו שמואלביץ ונהגו ברוך עזאני ז"ל.
אברהם קריניצי היה ליברל אדוק, אהוד על כל הזרמים הפוליטיים, איש אמונו של בן-גוריון, ראש מועצה שאיפשר ונתן חופש פעולה לאנשי האצ"ל והלח"י שפעלו בעיר בתמיכתו המופגנת. ב-1947 נעצר ע"י הבריטים ונשלח למחנה המעצר בלטרון.
קריניצי טיפח ופיתח את רמת-גן מישוב זעיר שהתגוררו בו 400 איש, לעיר הרביעית בגודלה בישראל. "נלבישך שלמת בטון ומלט - ונפרוש לך מרבדי גנים..." כתב נתן אלתרמן וקריניצי יישם הלכה למעשה. זה היה המוטו. הוא הפך את רמת-גן לעיר תעשייתית (טנא נגה, עלית, עסיס, אבנעל, צ.ד. ...), לעיר של בילויים ובתי קפה, עיר שהפכה ל"פס היצור" של גנים ציבוריים, יותר גנים מאשר בכל עיר אחרת בארץ.
מטבע לשון אותה נהג לאמר קריניצי מסכמת את כל משנתו: "כל עץ שווה ילד".
שני מפעלי חיים הפכו את קריניצי ל"איש הלאום": הקמת האצטדיון הלאומי בו שיחקה נבחרת ישראל במשך עשרות שנים והקמת הפארק הלאומי. במו ידיו. ידי זהב.
בצוואתו הוריש אברהם קריניצי את ביתו שברחוב קריניצי 64 (אז רחוב יהל"ם), לרשות העיר.
על פי בקשתו נקבר בפארק הלאומי.
2019. 50 שנה למותו. יהי זכרו ברוך.

אשרי שזכיתי -
שזכיתי לראות את השתילים שנטעתי והנה הם עצים גדולים, חזקים וענפים, ונותנים צל לאלפי אנשים, לאמהות ולילדי ישראל הנפלאים, המצייצים ביניהם כציפורים הללו.
שזכיתי לראות תעשיית נשק עברי: כדורים, כדורים לרבבות יוצאים מצוחצחים. צעירים וצעירות מישראל בודקים אותם באהבה ואורזים אותם בקפדנות ובגלוי - וידיים עבריות מכל העדות ומכל השכבות תחת דגל עברי עושות את כל אלה.
שזכיתי לראות - אני, אחד מנעריו של חולם הצבא העברי, מיכאל הלפרין, את בחורי ישראל צועדים ברחובות ובכבישים תחת דגל צבא ישראל, ועימהם רכב ומשוריינים ותותחים, ומפציצים עבריים ממעל כדגלי כבוד פרושים.
שזכיתי להגיע מאותו יום, בו טולטלתי מסירה ערבית לקונסוליה רוסית ביפו וברחתי משם, לראות את סוסו של השלטון התורכי ואת התמוטטות השלטון הבריטי על מבצריו, צבאו, נציביו, שוטריו ובלשיו, בתי-הסוהר ומחנות-עצירים שלו, שזכיתי אחרי כל אלה לארח קונסול בריטי ברמת-גן בחלקה המשוחרר של ארץ-ישראל.
שזכיתי במדינת ישראל החופשית להוסיף ולנהל את מלחמתי הציבורית למען חופש האזרח, יוזמתו ויצירתו לטובת העם;
ואחרון אחרון, שזכיתי לראות ברכה במה שעשיתי לגני, לרמת-גני..."

אברהם קריניצי
ראש העיר

[תמונות]
למעלה מימין לשמאל: ביקור קריניצי וכבשני בגן יהודה, צלם פוטו איפלא.
כותר סיפרו של אברהם קריניצי "בכח המעשה", הודפס בדפוס פלאי גבעתיים, 1965
סיור ראש העיר ברחובות רמת-גן 3.6.1964, צלם לא ידוע
כותר סיפרו של אברהם קריניצי "במו ידי" שניתן במתנה לילדי רמת גן, הוצאת מסדה
ראש העיר נוטע עץ באחד מגני העיר, 1940, צלם: רוזנבלית
משמאל: גן המלך דוד, איור מתוך הספר "במו ידי"

בית קריניצי
בית העיר רמת-גן
Photography:
Add comments, corrections, or missing information. After clicking the "Submit" button you will be taken to a page where you will be required to specify your name and email address.
Please note, you do not need to specify details about the item, these details will be automatically added


Comments:
Picture from the open exhibition at the Abraham Garden, an exhibition commemorating the history of the city of Ramat Gan.
The exhibition is located on the wall of the amphitheater, in the Abraham Garden.

In the next photo taken that day, the exhibit is displayed and topped by Shlomo Katz’s Sgraffito Click for a larger image

Translation of the text on the sign:
Ramat Gan city symbol

By the power of action
In 1926, Avraham Krinitzi was elected first president of the council, then head of the council and also mayor, 43 of continuous public activity that was cut short with his tragic death in a car accident in 1969, together with his son-in-law Yeshayahu Shmuelevich and his late driver Baruch Azzani.
Avraham Krinitzi was a devout liberal, admired by all political currents, a man of Ben-Gurion’s trustee, a council leader who enabled and gave freedom of action to the Irgun and Lehi members who operated in the city with his demonstrated support. In 1947 he was arrested by the British and sent to the Latrun Detention Camp.
Krinitzi nurtured and developed Ramat Gan from a tiny settlement inhabited by 400 people, to the fourth largest city in Israel. "We will clothe you with whole concrete and cement - and we will spread out garden carpets for you ..." wrote Natan Alterman and Krinitzi applied halacha in practice. That was the motto. He turned Ramat Gan into an industrial city (Tene Noga, Elite, Assis, Avnel, ZD ...), a city of entertainment and cafes, a city that became the "production line" of public parks, more parks than in any other city In the country.
The idiom that Krinitzi used to say sums up his whole doctrine: "every tree is worth a child ".
Two living enterprises made Krinitzi the "man of the nation": the establishment of the national stadium where the Israeli team played for decades and the establishment of the national park. With his own hands. Gold hands.
In his will, Avraham Krinitzi bequeathed his house at 64 Krinitzi Street (then Yahalam Street) to the city.
At his request he was buried in the national park.
2019. 50 years to his death. Of blessed memory.

- Congratulations I won -
That I was privileged to see the seedlings I planted and here they are big, strong and branching trees, and give shade to thousands of people, mothers and wonderful children of Israel, chirping among them like these birds.
That I was privileged to see a Hebrew arms industry: bullets, bullets for tens of thousands come out polished. Young men and women from Israel examine them with love and pack them carefully and openly - and Hebrew hands from all ethnicities and all levels under the Hebrew flag do all this.
I was privileged to see - I, one of the boys of the Hebrew army dreamer, Michael Halperin, see the young men of Israel marching in the streets and roads under the Israeli army flag, with them vehicles and armor and cannons, and Hebrew bombers from above as spread flags of honor.
That I was privileged to arrive from that day, when I was tossed from an Arab boat to a Russian consulate in Jaffa and fled from there, to see the horse of the Turkish government and the collapse of British rule over its forts, army, commissioners, policemen and detectives, prisons and detainees’ camps. In Ramat Gan, in the liberated part of Palestine.
That I have won the Free State of Israel to continue and conduct my public war for the freedom of the citizen, his initiative and his work for the benefit of the people;
And last but not least, I was privileged to see a blessing in what I did for my garden, for Ramat Gani ... "

Avraham Krinitzi
Mayor

Pictures]
Top right to left: a visit to Krinitzi and Kivshani in Gan Yehuda, photo ipla.
The title of Avraham Krinitzi’s book "y the power of action", printed in Givatayim Pilee Printing, 1965
Mayor’s tour of the streets of Ramat Gan, June 3, 1964, unknown photographer
The title of Avraham Krinitzi’s book "By My Hand" given as a gift to the children of Ramat Gan, Masada Publishing
The mayor plants a tree in one of the city gardens, 1940, Photographer: Rosenblatt
Left: King David’s Garden, illustration from the book "By My Own"

Krinitzi House
Ramat Gan City House
The ultimate street signs, historical sites and house numbers site

Initiating the site - Eli Zvuluny - Programming and building the site Possible Worlds Ltd. Possible Worlds Ltd. © 2019-2024

© ALL RIGHTS RESERVED - The site and its content are copyright protected. The full copyrights of the site's content belong to Eli Zvuluny. All images in the site (unless another photographer is mentioned) were taken by Eli Zvuluny that has the full copyrights on them. The use of any images or other materials included herein, in whole or part, for any purpose is expressly prohibited without the written permission of Eli Zvuluny. .