Various signs
The ultimate street signs, historical sites and house numbers
× Want to add signs? There is an app! Get it on Google Play Download on the App Store

Sign: Netanya - Sergeant’s Grove - Animals in the grove

Address:
Alonim/Dganya Road, Netanya, Israel
Category:
City:
Country:
Shape:
Material:
Placement:
Tags:
Click here for a map that contains other items in the area

On the sign:
בעלי חיים בחורשה
בעלי חיים רבים נמשכים לחורשה בשל עושר בתי הגידול המצויים בה. הצומח מושך אליו חסרי-חוליות מקבוצות שונות כפרפרים, חיפושיות, חגבים, גמלי-שלמה ועכבישים, וזוחלים צמחוניים כצב-יבשה; חסרי החוליות מהווים מקור מזון לעופות, לזוחלים, לדו-חיים וליונקים קטנים; מיני עופות שונים נמשכים לעצים כמקום קינון, מסתור, מנוח או עמדת תצפית. החורשה, בזכות גודלה ועושר מיני בעלי החיים והצמחים המצויים בה, הנה אתר טבע עירוני, מהחשובים בנתניה.

אילנית מצויה
Hyla savignii
קבוצה: דו-חיים
מין שעתידו בסכנה בשל התייבשות בתי גידול לחים וזיהום מקורות מים. ראשני האילנית מתרבים בשלוליות חורף, והבוגרים חיים בקיץ על צמחים ירוקים.

חרדון מצוי
Laudakia stellio
קבוצה: חרדוניים, זוחלים
צבעו של החרדון משתנה במצבים שונים לצורך הסוואה, לקליטת חום או בעת חיזור ובעונת הרבייה. החרדון אוכל בעיקר חרקים, אך לעתים ניזון גם בפרחים.

גמל-שלמה חד-עין
Ameles heldreichi
קבוצה: גמלי-שלמה, תיקנאים
מקור שמו בעיניו המחודדות. מצוי על עשבים ושיחים נמוכים. צבע הבוגר חום או אפור, ומסייע להסוואתו בעת שהצמחים מתייבשים.

זיקית ים-תיכונית
Chamaeleo chamaeleon
קבוצה: זיקיתיים, זוחלים
הזיקית מפורסמת ביכולתה לשנות את צבעיה בהתאם לתנאי הסביבה, תכונה המסייעת להסוואתה. את מזונה, בעיקר חרקים קטנים היא צדה בעזרת לשונה הארוכה.

עורב אפור
Corvus corone
קבוצה: ציפורי-שיר, עופות
למרות קולו הצורמני העורב הנו ציפור שיר. העורב האפור הנו אוכל-כל וקל לו למצוא את מזונו בסביבה העירונית - שיירי מזון שהאדם השליך, חיות דרוסות ובעלי-חיים קטנים. הוא בונה את קנו על עצים ומתרבה מהר, תוך שהוא מתחרה בקלות במיני עופות אחרים.

כסופי דק-פסים
Argiope trifasciata
קבוצה: גלגלניים, עכבישאים
הכסופי טווה רשת הניצבת לפני הקרקע, בין שיחים וצמחים גבוהים. הנקבה עומדת במרכז הרשת בהמתנה לטרפה. הזכר קטן מהנקבה במידה ניכרת.

דררה
Psittacula krameri
קבוצה: תוכיים, עופות
מין של תוכי גר בישראל ונחשב כפולש בשל התרבותו המהירה בעשרות השנים האחרונות והתפשטותו בכל הארץ, תוך דחיקה של מיני עופות מקומיים. הדררה גורמת נזקים רבים לחקלאות.

ססמבריק אדמוני
zygaena graslini
קבוצה: ססמבריקים, פרפראים
הססמבריק, הנפוץ בחודשים מרס-אפריל, ניכר בכנפיו האדומות, המקושטות בכתמים שחורים ובמחושיו הכפופים בקצותיהם. חייו מרוכזים סביב צמח החרחבינה המכחילה, המספקת את מזונו.

בז מצוי
Falco tinnunculus
קבוצה: דורסי-יום, עופות
עוף דורס הצד זוחלים, עופות ויונקים קטנים, ולעתים גם חרקים. הבז המצוי מסתגל בקלות לסביבת האדם, ובמרחב העירוני הוא מקנן על מבני מגורים ועצים.

צב-יבשה מצוי
Testudo graeca
קבוצה: צבים יבשתיים, זוחלים
מין בסכנת הכחדה בשל הרס בית גידולו הטבעי, איסוף בניגוד לחוק ופגיעה ע"י בעלי-חיים מלווי-אדם.
Photography:
Add comments, corrections, or missing information. After clicking the "Submit" button you will be taken to a page where you will be required to specify your name and email address.
Please note, you do not need to specify details about the item, these details will be automatically added


Comments:
One of the signs depicting the flora and fauna of the sergeant’s grove Click for sign's details

Translation of the text on the sign:

Animals in the grove
Many animals are attracted to the forest due to the richness of the habitats in it. The plant attracts invertebrates from different groups such as butterflies, beetles, grasshoppers, mantises and spiders, and vegetarian reptiles such as the land tortoise; Invertebrates are a food source for birds, reptiles, amphibians and small mammals; Various species of birds are attracted to trees as a nesting place, hiding place, resting place or observation post. The forest, thanks to its size and the richness of the species of animals and plants found in it, is one of the most important urban nature sites in Netanya.

Middle Eastern Tree Frog
Hyla savignii
Group: Amphibians
A species whose future is in danger due to dehydration of moist habitats and pollution of water sources. The tadpoles of the Tree Frog reproduce in winter puddles, and the adults live in summer on green plants.

Common Hardun
Laudakia stellio
Group: Agamidae, reptiles
The color of the hardun changes in different situations for camouflage, heat absorption or during courtship and during the breeding season. The hardun eats mainly insects, but sometimes feeds on flowers as well.

Praying mantis
Ameles heldreichi
Group: Praying mantis, cockroaches
The origin of his name is in his pointed eyes. Found on low grasses and shrubs. The mature color is brown or gray, and helps to camouflage it as the plants dry out.

Mediterranean chameleon
Chamaeleo chamaeleon
Group: Chamaeleonidae, reptiles
The chameleon is famous for its ability to change its colors according to environmental conditions, a feature that helps camouflage it. She hunts for food, especially small insects, with her long tongue.

Carrion crow
Corvus corone
Group: Passerine, Aves
Despite its shrill voice the crow is a songbird. The gray crow is an omnivore and it is easy for it to find its food in the urban environment - food scraps that man has thrown away, animals that have been run over by small animals. It builds its nest on trees and reproduces quickly, while easily competing with other bird species.

The banded garden spider
Argiope trifasciata
Group: Orb-weaver spider, spiders
The spider weaves a mesh that stands above the ground, between shrubs and tall plants. The female stands in the center of the net waiting for prey. The male is considerably smaller than the female.

Rose-ringed parakeet
Psittacula krameri
Group: Psittacidae, Aves
A species of parrot lives in Israel and is considered an invader due to its rapid culture in recent decades and its spread throughout the country, while repressing local bird species. Rose-ringed parakeet causes a lot of damage to agriculture.

Zygaena graslini
Zygaena graslini
Group: Zygaenidae, Lepidoptera
The Zygaena, common in March-April, is evident in its red wings, adorned with black spots and its tentacles bent at their ends. Its life is centered around the blueberry plant, which provides its food.

Common kestrel
Falco tinnunculus
Group: Accipitriformes, Aves
Bird of prey that eats reptiles, birds and small mammals, and sometimes insects as well. The common kestrel easily adapts to the human environment, and in the urban space it nests on residential buildings and trees.

Greek tortoise
Testudo graeca
Group: Land turtles, reptiles
Endangered species due to destruction of its natural habitat, illegal collection and harm by accompanying animals.

Learn about:
The ultimate street signs, historical sites and house numbers

Initiating the site - Eli Zvuluny - Programming and building the site Possible Worlds Ltd. Possible Worlds Ltd. © 2019-2024

© ALL RIGHTS RESERVED - The site and its content are copyright protected. The full copyrights of the site's content belong to Eli Zvuluny. All images in the site (unless another photographer is mentioned) were taken by Eli Zvuluny that has the full copyrights on them. The use of any images or other materials included herein, in whole or part, for any purpose is expressly prohibited without the written permission of Eli Zvuluny. .