Various signs
The ultimate street signs, historical sites and house numbers
× Want to add signs? There is an app! Get it on Google Play Download on the App Store

Sign: Willemstad - GELDERLAND FORT


Address:
Raadhuisstraat 5, 4797 AX Willemstad, Netherlands
City:
Country:
Shape:
Material:
Placement:
Click here for a map that contains other items in the area

On the sign:
BASTION GELDERLAND

De vesting Willemstad werd in 1583 gebouwd "tot bewaernisse van den Brabantschen ende Hollandschen stroom". Het buitendijkse bastion Gelderland, aangelegd in 1602/03 naar ontwerp van Johan van Rijswijck, is een van de arie bastiors d’e speciaal waren ingericht voor de rivierverdediging. Voor het bastion ligt de Westhouwer, een voormalige spuikom die van de binnengracht is afgescheiden door de stenen Westbee Deze kon beter verdedigd worden dan de ter plaatse afgegraven zeedijk.

Napoleon, beducht voor een Engelse invasie, liet in 1811 aan weerszijden van het Volkerak twee fouen bouwen (nu fort Sabina Henrica en fort Prins Frederik) cn een groot buskiuitmajhzijn in haston Ulech:

Een compagnie kanonniers-kustbewakers kwam de vesting versterken. Een semafoorlijn tussen Goedereede en Willemstad zorgde voor signalering vari vijandelijke schepen.

In Willemstad kwam de seinpost op de toren van het raadhuis te staan.

Tussen 1864 en 1884 zijn een aantal bouwwerken aangelegd zoals beddingen voor kustgeschut, munitienissen en een batterijstation voor de vurelding. Een aarden talud met basaltglooling verving in 1884 de oorspronkelijke stenen meur.

In 1926 werd de vesting Willemstad opgeheven. Het verlies van het garnizoen betekende een financiële strop maar opende de weg naar bebouwing buiten de vesting. Tot dan gold een verbod om binnen een straal van 1000 meter van de vesting gebouwen op te richten. Deze zogenaamde "Verboden Kring" was bedoeld om een vrij schootsveld te behouden en een vijand geen dekking te verlenen.

In de jaren 1943/44 llet de Duitse bezetter op dit bastion en op de wal vanaf de Westbeer een aantal verdedigingswerken van gewapend beton bouwen. Willemstad was toen een onderdeel van een Stützpunktgruppe van de Atlantikwall.
Photography:
Add comments, corrections, or missing information. After clicking the "Submit" button you will be taken to a page where you will be required to specify your name and email address.
Please note, you do not need to specify details about the item, these details will be automatically added


Comments:
The fortress designed to protect both against enemies and against sea water was built in 1583.

The fort was photographed on the same day by the same photographer Click for a larger image

Translation of the text on the sign:

BASTION GELDERLAND

The Willemstad fortress was built in 1583 "to guard the Brabantschen ende Hollandschen Stroom". The Gelderland bastion outside the dykes, built in 1602/03 after a design by Johan van Rijswijck, is one of the many bastions specially designed for river defence. In front of the bastion is the Westhouwer, a former sluice basin that is separated from the inner moat by the stone Westbee. This could have been better defended than the seawall excavated on site.

Napoleon, fearful of an English invasion, had two fouen built on both sides of the Volkerak in 1811 (now Fort Sabina Henrica and Fort Prins Frederik) and a large buski outhouse in Haston Ulech:

A company of gunners-coastal guards came to reinforce the fortress. A semaphore line between Goedereede and Willemstad provided a signal for enemy ships.

In Willemstad, the signal box was placed on the tower of the town hall.

Between 1864 and 1884, a number of structures were built, such as emplacements for coastal guns, ammunition niches and a battery station for the gunnery. An earth embankment with basalt glow replaced the original stone wall in 1884.

In 1926 the Willemstad fortress was closed. The loss of the garrison meant a financial blow, but opened the way for development outside the fortress. Until then, it was forbidden to erect buildings within a radius of 1000 meters from the fortress. This so-called "Forbidden Circle" was intended to maintain a clear field of fire and not to cover an enemy.

In the years 1943/44, the German occupiers built a number of reinforced concrete defenses on this bastion and on the rampart from the Westbear. Willemstad was then part of a Stützpunktgruppe of the Atlantic Wall.

Learn about:
The ultimate street signs, historical sites and house numbers

Initiating the site - Eli Zvuluny - Programming and building the site Possible Worlds Ltd. Possible Worlds Ltd. © 2019-2024

© ALL RIGHTS RESERVED - The site and its content are copyright protected. The full copyrights of the site's content belong to Eli Zvuluny. All images in the site (unless another photographer is mentioned) were taken by Eli Zvuluny that has the full copyrights on them. The use of any images or other materials included herein, in whole or part, for any purpose is expressly prohibited without the written permission of Eli Zvuluny. .