Various signs
The ultimate street signs, historical sites and house numbers
× Want to add signs? There is an app! Get it on Google Play Download on the App Store

Sign: Kfar Malal - The first water well of Kfar Malal


Address:
Ein Hai St 49, Kfar Malal, Israel
City:
Country:
Shape:
Material:
Placement:
Click here for a map that contains other items in the area

On the sign:
באר המים הראשונה של כפר מלל - 1912
במאי 1912 נקנתה אדמת עין חי משבט אבו-קישק ע"י יהודי אודסה מתנועת חובבי ציון וחברת הכשרת הישוב.
אחד מראשי התנועה היה משה לייב לילינבלום - על שמו נקרא המושב.
באותה שנה נחפרה באר המים הזו - (לעומק של 62 מ’) לפני 90 שנה !!!
בשנים הראשונות העלו את המים בעזרת חבל ודליים. רק בסוף שלטון התורכים הותקן לבאר מנוע קיטור, (שהיה נדיר מאוד אז) המנוע עבד יומיים בשבוע בגלל מחסור בפחמים. כמות המים המופקת היתה מועטה מאוד וחייבה הבאת מים בחביות, בעגלות עץ ופרדות שנסעו בדרך חולית שהפכה לבוצית בחורף. זו הדרך מאחור שהפכה לכביש הראשי.
סביב הבאר והמים התנהלו כל החיים בכפר: ליד הבאר ניבנה הפחון הראשון ולאחר מכן הצריף ששימש גם כמטבח וחדר אוכל משותף (גם הקופה היתה משותפת).
ב-1919 ניבנו שלושת הבתים הראשונים - גם הם ליד הבאר (בניין המועצה, בית בוגין ובית אמיתי).
בפרעות תרפ"א נעזב המקום (בפעם השניה), הבתים נבזזו וניזוקו קשות (כמו גם 12 בתי כ"ס) ואלו שוקמו לקראת חזרת המתיישבים ב-1922 בכוחות מחודשים.
40 מתיישבים התארגנו כמושב עובדים כפי שהתארגנו שאר המושבים והקיבוצים שהחלו לקום אז.
המתיישבים "ויתרו" על קניית הקרקע בגלל חוסר יכולת כלכלית (42 סנט לדונם - שהיה מחיר אפסי גם אז) והקרקע נמכרה לקק"ל ב-1922.
בתי המתיישבים הוקמו לאט לאט - מאוהלים, לצריפים ולבתים. רק אז הם איפשרו לעצמם להקים את משפחותיהם.
עם התקדמות הטכנולוגיה והמעבר למנועי דיזל (כמו המנוע המשוחזר כאן) ולאחר מכן למנועים חשמליים (בשנות השלושים) החקלאות הפכה לאינטנסיבית וניטעו הפרדסים.
משנות החמישים מבנה הבאר שימש כחדר נשק.
בשנת 1914 ניבנתה ברכת המים הראשונה שנמצאת בחורשת אלונים עתיקים ונדירים, הממוקמת 100 מ’ מערבית לבאר.
המעבר לחקלאות אינטנסיבית "איפשרה" למוסדות המיישבים לדרוש ולהפקיע מהכפר שטחים ניכרים (אלפי דונם) לטובת "התיישבות האלף" לצורך הקמת המושבים: ירקונה, גני עם, גבעת חן, רמות השבים וחלקים נרחבים של רמתיים.
ב-1928 המושב הורחב ב-16 משפחות נוספות. גם לכך המושב והמתיישבים לא קיבלו כל תמיכה, תוספת קרקע או אמצעי יצור, למרות שמתיישבים אלו (שבאו מג’ידרו) השקיעו בקק"ל כסף רב שלא קיבלו בחזרה.
זה לא יאומן שלאורך כל התקופה הארוכה הזו, המלחמות, הפרעות, מחלות הקדחת, המלריה והפשפשים, העוני הנורא, חוסר הידע החקלאי, חוסר העזרה והציניות, חוסר המים והמגורים הבלתי אפשריים, האנשים היו מאושרים בחלקם.
והסיבה היא: היתה להם אידיאולוגיה: הציונות והתיישבות בארץ ישראל.
לכן רוב המשפחות החזיקו מעמד ונשארו בכפר, גם מתיישבים מ -1912-1919.
כאן יש להעיר:
1. כפר מלל הוא המושב הראשון שהוקם בארץ : ולא נהלל שהוקם ב-1921
2. האדם המוכר ביותר מכפר מלל הוא אריק שרון, (שנולד לורה ושמואל שיינרמן).
3. המכונאי של הבאר - יצחק קיבוביץ "נתפס" ברצועה בנסיון להניע את המנוע ונהרג ב- 1925.
Photography:
Add comments, corrections, or missing information. After clicking the "Submit" button you will be taken to a page where you will be required to specify your name and email address.
Please note, you do not need to specify details about the item, these details will be automatically added


Comments:
The well was photographed that day Click for a larger image

The engine indicated on the sign is in the following image Click for a larger image

This sign also indicates the fact that Kfar Malal is the first moshav (and not Nahalal) just as it is indicated on another sign located in the moshav Click for sign's details

The well is also defined as a heritage site in Israel Click for sign's details

Translation of the text on the sign:
The first water well of Kfar Malal - 1912
In May 1912, the land of Ein Hai was purchased from the Abu Kishk tribe by the Jews of Odessa from the Hovevei Zion movement and the Israel Land Development Company.
One of the leaders of the movement was Moshe Leib Lilienblum - after whom Moshav Kfar Malal is named.
In the same year this water well was excavated - (to a depth of 62 m) 90 years ago !!!
In the early years they raised the water with the help of a rope and buckets. Only at the end of the Turkish rule was a steam engine (which was very rare then) the engine worked two days a week due to a shortage of coal. The amount of water produced was very small and required to bring water in barrels, in wooden carts and mules that traveled on a sandy road that became muddy in winter. This is the back road that has become the main road.
Around the well and the water all life in the village took place: near the well the first hut was built and then the hut which also served as a shared kitchen and dining room (the money was also shared).
In 1919, the first three houses were built - also near the well (the council building, Beit Bogin and Beit Amitai).
During the riots of 1921, the place was abandoned (for the second time), the houses were looted and badly damaged (as well as 12 houses in Kfar Saba) and these were restored prior to the return of the settlers in 1922 by renewed forces.
40 settlers organized as a workers’ moshav as the other moshavim and kibbutzim that began to be established then.
The settlers "gave up" on buying the land due to lack of economic capacity (42 cents per dunam - which was a zero price even then) and the land was sold to the JNF in 1922.
The settlers’ houses were erected slowly - tents, barracks and houses. Only then did they allow themselves to establish their families.
With the advancement of technology and the transition to diesel engines (like the restored engine here) and then to electric motors (in the 1930s) agriculture became intensive and the orchards were planted.
From the 1950s, the well building served as a weapons room.
In 1914, the first water pool was built in an ancient and rare oak grove, located 100 m west of the well.
The transition to intensive agriculture "enabled" the settler institutions to demand and expropriate from the village considerable areas (thousands of dunams) in favor of the "millennial settlement" for the purpose of establishing the moshavim: Yarkona, Ganei Am, Givat Hen, Ramot Hashavim and large parts of Ramatim.
In 1928 the moshav was expanded by 16 more families. The moshav and the settlers also did not receive any support, additional land or means of production, although these settlers (who came from Jidro) invested a lot of money in the JNF that they did not receive back.
It is unbelievable that throughout this long period, wars, disturbances, feverish diseases, malaria and fleas, terrible poverty, lack of agricultural knowledge, lack of help and cynicism, lack of water and impossible housing, the people were partly happy.
And the reason is: they had an ideology: Zionism and settlement in the Land of Israel.
Therefore most of the families persevered and remained in the village, also settlers from 1912-1919.
Here is a comment:
1. Kfar Melal is the first moshav established in Israel: and not Nahalal, which was established in 1921
2. The best known person from Kfar Melal is Arik Sharon, (born to Vera and Shmuel Sheinerman).
3. The mechanic of the well - Yitzhak Kibowitz was "caught" in the engine belt in an attempt to start the engine and was killed in 1925.

Learn about:
The ultimate street signs, historical sites and house numbers

Initiating the site - Eli Zvuluny - Programming and building the site Possible Worlds Ltd. Possible Worlds Ltd. © 2019-2024

© ALL RIGHTS RESERVED - The site and its content are copyright protected. The full copyrights of the site's content belong to Eli Zvuluny. All images in the site (unless another photographer is mentioned) were taken by Eli Zvuluny that has the full copyrights on them. The use of any images or other materials included herein, in whole or part, for any purpose is expressly prohibited without the written permission of Eli Zvuluny. .